Aktualności

Dziękujemy za odwiedzenie strony Stowarzyszenia CZYSTA OKOLICA! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie i przyłączenia się do naszego ruchu. Czekamy na możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, aby podnieść jakość środowiska naturalnego i aby pomóc Ci włączyć się w działania na rzecz jego ochrony.


Informujemy, że w dniu 11.03.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia CZYSTA OKOLICA odbędzie się Walne Zebranie Członków.


Farmy wiatrowe na terenie powiatu kutnowskiego

     Prawie wszystkie gminy powiatu kutnowskiego przewidują lokowanie farm wiatrowych na swoim terenie, niektóre inwestycje są już zrealizowane inne dopiero planowane choć w wielu przypadkach ich powstanie wydaje się być tylko kwestią czasu, gdyż miejsca pod nie są już wskazane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Powstawaniu farm wiatrowych w naszej okolicy towarzyszy wiele kontrowersji związanych głównie z ich bliską lokalizacją w stosunku do zabudowy mieszkaniowej. Niestety polskie prawodawstwo nie reguluje jaka ma być minimalna odległość takiej instalacji od terenów zamieszkanych. Tak więc decyzje były w każdym przypadku indywidualnie podejmowane a jedynym kryterium była ochrona przed hałasem jaki wytwarzają generatory turbiny wiatrowej. W konsekwencji wielkie wiatraki były instalowane często w odległości poniżej 500 metrów od domów.

       Wpływ siłowni wiatrowej na zdrowie ludzkie jest bezsporny, co potwierdza opublikowane 8 marca 2016 r. stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, z którego jednoznacznie wynika, że farmy wiatrowe zlokalizowane w zbyt bliskiej odległości od zabudowań przeznaczonych na pobyt stały ludzi mogą mieć negatywny wpływ na komfort życia i stan zdrowia mieszkańców żyjących w ich sąsiedztwie. W podsumowaniu Instytut zaleca 2 km, jako minimalną odległość turbin wiatrowych od zabudowań.

http://www.pzh.gov.pl/stanowisko-narodowego-instytutu-zdrowia-publicznego-panstwowego-zakladu-higieny-w-sprawie-farm-wiatrowych/

        Stowarzyszenie CZYSTA OKOLICA mając na uwadze cele statutowe, tj. ochronę interesów mieszkańców w zakresie przeciwdziałania zjawiskom pośrednio i bezpośrednio prowadzącym do degradacji środowiska naturalnego lub pogorszenia komfortu i jakości życia obywateli; dbałość o zachowanie zdrowia człowieka; zachowanie, ochronę i odtwarzanie środowiska naturalnego, aktywnie uczestniczy w postępowaniach administracyjnych mających na celu udzielenie decyzji środowiskowych dla tego typu przedsięwzięć. W ostatnim czasie (28 kwietnia 2016 r.) została wydana decyzja Nr 7/2016 znak: WOOŚ-I.4210.32.2015.MZ.47, którą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia określonego przez wnioskodawcę nazwą Zespół Elektrowni Wiatrowych "Park Krzyżanów II" w wariancie inwestorskim, zlokalizowanego na terenie gmin Kutno i Krzyżanów, zezwalając tym samym na realizację 5 turbin o mocy do 3,3 MW na terenie gminy Kutno i 6 turbin o mocy 3,5 MW na terenie gminy Krzyżanów. Stowarzyszenie CZYSTA OKOLICA złożyło odwołanie od tej decyzji (do pobrania).

        Nadzieję na systemowe rozwiązanie tego problemu daje przyjęty 21 maja 2016 r. przez Sejm RP projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk sejmowy nr 315), który zakłada minimalną odległość turbiny wiatrowej od zabudowy i form ochrony przyrody jako dziesięciokrotność jej wysokości licząc od poziomu gruntu do najwyższego elementu konstrukcji, co oznacza bufor ok. 1,5 - 2,0 km. Ustawa ma wejść w życie w połowie 2016 r.

        Z inwentaryzacji istniejących i planowanych lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie powiatu kutnowskiego wynika, że tylko jedna istniejąca elektrownia wiatrowa w gminie Nowe Ostrowy spełnia zakładane w projekcie ustawy wymogi dotyczące odległości od budynków mieszkalnych (mapa nr 2).

  1. Mapa przedstawiająca lokalizację istniejących i planowanych turbin wiatrowych na terenie powiatu kutnowskiego z zaznaczonym buforem 2 km - zalecanym przez Państwowy Zakład Higieny

kolor czerwony - siłownie zlokalizowane w odległości mniejszej niż 2 km od zabudowy mieszkaniowej (wszystkie)

kolor zielony - siłownie zlokalizowane w odległości większej niż 2 km od zabudowy mieszkaniowej (brak)

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=pl&authuser=0&mid=1RKe6HJUvvEu1KCpN9QR3xKqHBFY

2. Mapa przedstawiająca lokalizację istniejących i planowanych turbin wiatrowych na terenie powiatu kutnowskiego z zaznaczonym buforem 1 km (dla turbin planowanych) i 10 x wysokość wieży (dla turbin istniejących) - odległości zbliżone do zakładanych w projekcie ustawy

kolor czerwony - siłownie zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1 km od zabudowy mieszkaniowej (98 szt.)

kolor zielony - siłownie zlokalizowane w odległości większej niż 1 km od zabudowy mieszkaniowej (1 szt.)

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=pl&authuser=0&mid=1UBtpc9rG_AWyT05d3YvuafS5Zcs

3. Mapa przedstawiająca lokalizację istniejących i planowanych turbin wiatrowych na terenie powiatu kutnowskiego z zaznaczonym buforem 0,5 km - odległość na ogół zwyczajowo stosowana w lokowaniu turbin wiatrowych

kolor czerwony - siłownie zlokalizowane w odległości mniejszej niż 0,5 km od zabudowy mieszkaniowej

kolor zielony - siłownie zlokalizowane w odległości większej niż 0,5 km od zabudowy mieszkaniowej

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=pl&authuser=0&mid=1frPlI4Fnz9QQPmZXJ0rwkAZzZtg

 

 

print